شرايط واگذاري خوابگاه و نحوه اسكان

1.      خوابگاه دانشجويي به دانشجويان غير بومي دوره روزانه در حد امكانات و مقدورات تعلق مي گيرد.

2.      دانشجويان واجد شرايط اسكان لازم است در ابتداي هر نيم سال تحصيلي با مراجعه به اداره امور خوابگاه ها و ارايه برگ انتخاب واحد همان نيم سال نسبت به دريافت مجوز سكونت خود اقدام نمايند

3.    دانشجويان شاهد و ايثارگر و دارندگان رتبه هاي ممتاز آزمون سراسري و كاركنان مامور به تحصيل و فرزندان كاركنان دانشگاه و دانشجويان تحت پوشش بهزيستي به ترتيب در اولويت واگذاري قرار دارند.

4.      دانشجوياني كه وديعه و وام مسكن دريافت مي كنند حق استفاده از خوابگاه را ندارند.

5.      دانش آموختگان براي انجام امور فارغ التحصيلي با اخذ مجوز كتبي از امور دانشجويي مي توانند حداكثر به مدت دو هفته از خوابگاه استفاده نمايند.

6.       مهلت انصراف دانشجو از سكونت درخوابگاه حداكثر ده روز پس از آغاز ترم تحصيلي مي باشد.

7.      سكونت دانشجويان در خوابگاه در تعطيلات تابستان و بين دو نيمسال و ايام نوروز به استثنا كارورزان و دستياران ممنوع است.

8.      در صورت امكانات دانشجويان واجد شرايط مي توانند از آغاز تحصيل حداكثر به ترتيب : كارداني و كارشناسي ناپيوسته 4 نيم سال ، كارشناسي پيوسته و دكتراي تخصصي 8 نيم سال ، كارشناسي ارشد ناپيوسته 5 نيم سال و دكتراي حرفه اي 14 نيم سال از خوابگاه دانشجويي استفاده نمايند.

9.       اتاق دانشجو در طول مدت تحصيل بنا به ضرورت و مصلحت ممكن است تغيير يابد و دانشجو موظف است در مكان هايي كه براي وي تعيين مي گردد اقامت نمايد.

10.  تعيين تعدادنفرات هر اتاق به عهده اداره امور خوابگاه ها مي باشد و دانشجويان ساكن در اتاق حق مخالفت با افراد جديدي كه مجوز سكونت در  اتاق را دريافت نموده اند ندارند.

11.  دانشجوياني كه مجوز سكونت در خوابگاه را دارند در صورت  انصراف هزينه كامل نيم سال تحصيلي بهره مندي از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه براي آنها محاسبه خواهد شد.

12.  چنانچه دانشجوي معرفي شده در موعد تعيين شده بدون هيچگونه عذر موجه خوابگاه را تخليه ننمايد اتاق وي با حضور نماينده معرفي شده از طرف حراست دانشگاه يا سرپرست اداره خوابگاه ها طي صورت جلسه اي تخليه و مرانب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذيصلاح جهت پيگيري بعدي گزارش مي شود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-27 11:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ