فرمها و آيين نامهها
 


گردهمايي علمي:
1مدارك لازم جهت شركت اعضاي هيأت علمي در همايشهاي علمي خارج از كشور (قبل و پس ازسفر)
2-
فرم تعهد نامه (قبل از سفر)
3-
فرم گزارش شركت در همايشهاي علمي خارج از كشور (PDF) 

4-
فرم گزارش شركت در همايشهاي علمي خارج از كشور(Word) 
5-
آيين نامه نحوه استفاده كاركنان (غيرعضو هيأت علمياز تسهيلات مقرر جهت ارايه مقاله در  گردهمايي هاي داخلي وخارجي

6-
مدارك لازم جهت ارايه مقاله كاركنان (غير عضو هيأت علمي) در گردهمايي ها  
7-
آيين نامه نحوه استفاده دانشجويان از تسهيلات مقرر جهت ارايه مقاله در گردهمايي هاي داخلي و خارجي
 
 

  توجه:كمك هزينه سفر جهت شركت و ارايه مقاله در همايشهاي خارج از كشور طبق مقررات مربوطه پرداخت مي گردد و جهت شركت در كارگاهها اقدامي مقدور نخواهد بود.

     فرصت مطالعاتي:
 
 
رديف
پرسشنامه ها
1
2
3
4
5
6
7
8
 
فرم هاي مالي
9
10
11
12
13
14
 
فرمهاي مربوط به نظارت و داوري طرحهاي تحقيقاتي
15
16
17
18
 
فرم تفاهم نامه هاي طرحهاي تحقيقاتي مشترك داخلي
19
20
21
فرمهاي مربوط به كميته اخلاق
22
23
 
فرمت گزارش پيشرفت ونهايي طرحهاي تحقيقاتي
24
25
26
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-31 13:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ